Consultanta pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

 

Consultanta pentru prevenirea si stingerea incendiilor PSI conform legi 307/2006

 

Serviciile PSI cuprind instruirea salariatilor, efectuarea inspectiilor interne, elaborarea documentatiei in vederea protejarii salariatilor si bunurilor de efectele negative datorate producerii incendiilor.

Pachetul de servicii PSI cuprinde urmatdoarele:

 • Evaluarea riscului de incendiu.
 • Elaborarea planului de interventie.
 • Elaborarea fisei obiectivului.
 • Instructiuni specifice fiecarui loc de munca.
 • Elaborarea planului de evacuare.
 • Elaborarea decizilor de autoritate conform legislatiei aplicabile.
 • Instruirea salariatilor

In conformitate cu Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civila aprobate cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 3/2011, avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situații:.

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;.

b) pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existente, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.

Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;

b) certificatul de urbanism – două exemplare în copie;

c) documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate – două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” – construcții și instalații la faza de proiectare DTAC – două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor – două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse – două exemplare

Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor – două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială „securitate la incendiu” și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” – construcții și instalații – două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor – două exemplare;

f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor – două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.

Autorizații de Securitate la Incendiu

 

Societatea noastră va oferă servicii complete de proiectare și consultanta in vederea obținerii Autorizațiilor de Securitate la Incendiu

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu” la construcții, instalații și alte amenajări.

Documentele necesare in vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu sunt prezentate in Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă aprobate cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 3/2011. Pentru detalii va rugam consultați www.mai.gov.ro. www.isubif.ro

 

 • Analiza și execuția proiectului (întocmire teme de proiectare, studii geotehnice, topografice, măsurători, soluții preliminare pentru studiile de specialitate, studii de fezabilitate si prefezabilitate, analiza cost-beneficiu).
 • Întocmirea documentației necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism.
 • Întocmirea documentației necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism/
 • Întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construcție.
 • Întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de specialitate (arhitectură, rezistență, instalații de încălzire, instalații de climatizare, instalații de ventilare, instalații sanitare, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații detecție si semnalizare la incendiu, instalații de limitare si stingere a incendiilor, instalații de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți), caiete de sarcini, necesarul de material, calculul estimate al costurilor, etc.
 • Managementul proiectelor.
 • Asistență tehnică pe șantier pe toată durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații.
 • Analiza implementării proiectului (studii geotehnice, măsurători topografice, soluții pentru studiile de specialitate);
 • Elaborarea documentațiilor în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare;
 • Elaborarea documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor de execuție;
 • Elaborarea documentelor cu detalii de execuție pentru toate specialitățile: Arhitectură, Construcții civile, Instalații HVAC, Instalații sanitare, Instalații de limitare și stingere a incendiilor, Instalații electrice, Instalații curenți slabi (detecție și semnalizare la incendiu, detecție și semnalizare la efracție, voce-date, sisteme de supraveghere video, sonorizare etc.), echipamente pentru lucrările de exterior și interior, platforme exterioare;
 • Managementul proiectelor.