Evaluarea riscurilor PSI si SSM.

Evaluarea riscurilor PSI si SSM

 

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confom legi 319/2006 si 307/2006 este primul pas dupa demararea inceperii colaborarii cu beneficiarii. Importanta acestui demers este vitala pentru fundamentarea deciizilor ulterioare iar tot ceea ce facem se bazeaza pe rezultatul acestei analize.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala consta in:

  • Identificarea riscurilor de la locul de munca analizat.
  • Stabilirea consecintelor, inclusiv gravitatea lor.
  • Stabilirea probabilitatii de producere.
  • Atribuirea nivelului de risc in functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor factorilor de risc.
  • Cuantificarea si ierarhizarea riscurilor.


In urma evaluarii riscurilor se stabilesc masuri de prevenire si protectie necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.

Lege nr. 307/2006

din 12/07/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006

privind apãrarea împotriva incendiilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Apãrarea împotriva incendiilor reprezintã ansamblul integrat de activitãti specifice,

mãsuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publicã,

planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii si reducerii riscurilor de

producere a incendiilor si asigurãrii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, în

vederea evacuãrii, salvãrii si protectiei persoanelor periclitate, protejãrii bunurilor si mediului împotriva

efectelor situatiilor de urgentã determinate de incendii.

(2) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgentã, factori si tipuri de

risc, interventie operativã si evacuare au întelesul prevãzut în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentã, aprobatã cu modificãri si

completãri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii si expresiile specifice apãrãrii împotriva incendiilor au

urmãtorul înteles:

a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul

pentru situatii de urgentã judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certificã, în urma

verificãrilor în teren si a documentelor privind realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor,

îndeplinirea cerintei esentiale securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte

amenajãri; autorizatia de securitate la incendiu conferã persoanelor fizice sau juridice, detinãtoare ale

constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajãri, dreptul de a le edifica, de a le pune în functiune si de a

le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgentã

judetean sau al municipiului Bucuresti, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor

tehnice în vigoare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice de

proiectare, pentru îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si

altor amenajãri;

c) incendiu - ardere autoîntretinutã, care se desfãsoarã fãrã control în timp si spatiu, care produce

pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesitã o interventie organizatã în scopul

întreruperii procesului de ardere;

d) cauzã a incendiului - suma factorilor care concurã la initierea incendiului, care constã, de regulã,

în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si

împrejurãrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

e) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje,

aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii,

limitãrii si stingerii incendiilor;

f) operatiuni de lungã duratã - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor

negative ale acestora cu o duratã mai mare de 4 ore;

g) organizare a interventiei în caz de incendiu - ansamblul mãsurilor tehnico-organizatorice

necesare stabilirii fortelor, responsabilitãtilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi

utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinãtãtilor,

precum si pentru stingerea incendiilor;

h) pericol iminent de incendiu - situatia creatã de cumularea factorilor care concurã la initierea

incendiului, declansarea acestuia fiind posibilã în orice moment;

i) schemã cu riscurile teritoriale - documentul întocmit de inspectoratul pentru situatii de urgentã

judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele

estimate pentru gestionare;

j) plan de analizã si acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o

unitate administrativ-teritorialã, mãsurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul

riscurilor respective;

k) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de împiedicare a initierii si propagãrii incendiilor, de

asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitãtii echipelor de

interventie;

l) raport de interventie - documentul operativ de informare si analizã statisticã în care se înscriu

datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza

probabilã a acestuia, efectele produse, desfãsurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi

realizati;

m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si întrerupere a procesului de ardere prin

utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;

n) utilizator - persoana fizicã sau juridicã ce foloseste un bun, cu orice titlu, în interesul sãu, al altuia

sau în interes public;

o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu în

timp, identificând evenimentele-cheie care îl caracterizeazã si îl diferentiazã de alte incendii posibile

într-o incintã.

Art. 2. - Apãrarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter

permanent, la care sunt obligate sã participe, în conditiile prezentei legi, autoritãtile administratiei

publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul României.

Art. 3. - (1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate în domeniul

apãrãrii împotriva incendiilor se asigurã de Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel central prin

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de

urgentã judetene si al municipiului Bucuresti.

(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, denumit în continuare Inspectoratul General,

elaboreazã strategia nationalã de apãrare împotriva incendiilor, care se prezintã Guvernului spre

aprobare de cãtre ministrul administratiei si internelor.

(3) Inspectoratele pentru situatii de urgentã judetene si al municipiului Bucuresti, denumite în

continuare inspectorate, îsi exercitã atributiile specifice în zone de competentã stabilite prin hotãrâre a

Guvernului.

(4) Managementul situatiilor de urgentã determinate de incendii se asigurã prin componentele

Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentã.

Art. 4. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale asigurã aplicarea mãsurilor privind activitãtile de

apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analizã si acoperire a riscurilor, ce se întocmesc

la nivelul localitãtii si judetului.

(2) Planurile de analizã si acoperire a riscurilor se actualizeazã anual.

(3) Metodologia de elaborare si structura-cadru a planului de analizã si acoperire a riscurilor se

aprobã prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publicã în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii asigurã, dupã caz, elaborarea

planurilor de analizã si acoperire a riscurilor la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale pe care le

reprezintã.

Art. 5. - Persoanele fizice si juridice rãspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea mãsurilor de

apãrare împotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.

CAPITOLUL II

Obligatii privind apãrarea împotriva incendiilor

SECTIUNEA 1

Obligatii generale

Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sã respecte reglementãrile tehnice si

dispozitiile de apãrare împotriva incendiilor si sã nu primejduiascã, prin deciziile si faptele lor, viata,

bunurile si mediul.

(2) Persoana care observã un incendiu are obligatia sã anunte prin orice mijloc serviciile de urgentã,

primarul sau politia si sã ia mãsuri, dupã posibilitãtile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

(3) În cazul în care anuntul de incendiu s-a fãcut cu rea-credintã, fãrã motiv întemeiat, autorul

rãspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suportã cheltuielile ocazionate de deplasarea

fortelor de interventie.

Art. 7. - (1) În caz de incendiu, orice persoanã trebuie sã acorde ajutor, când si cât este rational

posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate, din proprie initiativã ori la solicitarea victimei, a

reprezentantilor autoritãtilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgentã.

(2) În cazul incendiilor produse la pãduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pãsuni si fânete,

persoanele aflate în apropiere au obligatia sã intervinã imediat cu mijloacele de care dispun, pentru

limitarea si stingerea acestora.

Art. 8. - În cazurile de fortã majorã determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin,

cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmãtoarele

obligatii:

a) sã permitã neconditionat accesul serviciilor de urgentã si al persoanelor care acordã ajutor;

b) sã permitã neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de

salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor

persoane;

c) sã accepte mãsurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea

unei constructii sau a unei pãrti din constructie, tãierea/dezmembrarea mijloacelor de transport,

oprirea temporarã a activitãtilor sau evacuarea din zona periclitatã si sã acorde sprijin, cu forte si

mijloace proprii, pentru realizarea acestor mãsuri.

Art. 9. - La încheierea oricãror acte de transmitere temporarã a dreptului de folosintã asupra

bunurilor imobile, precum si a contractelor de antreprizã, pãrtile sunt obligate sã prevadã expres în

actele respective rãspunderile ce le revin în ceea ce priveste apãrarea împotriva incendiilor.

Art. 10. - (1) Pentru limitarea propagãrii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si

înlãturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale

sectoarelor acestuia, consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si asociatiile familiale

prevãzute la art. 8 si persoanele fizice care desfãsoarã individual activitãti economice în conditiile

Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã

activitãti economice în mod independent, cu modificãrile si completãrile ulterioare, au obligatia sã

colaboreze între ele, contribuind cu forte si mijloace, pe bazã de reciprocitate sau pe bazã

contractualã.

(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii încheiate

între pãrti, cu avizul inspectoratelor.

Art. 11. - Detinãtorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de

productie si de transport au obligatia sã conlucreze cu autoritãtile administratiei publice si cu organele

de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregãtirea si punerea în aplicare a planurilor

de interventie în caz de incendiu.

Art. 12. - (1) Autoritãtile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti,

judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sã angajeze cel putin un

cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, atestati

potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de

specialitate cu atributii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor

ocupationale aprobate conform legislatiei în vigoare.

-